Varför Fyrklövern?

Projekt Fyrklövern kommer bli ett av Sveriges första skyddade behandlingshem för våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik. Den målgrupp som omfattas av Fyrklöverns verksamhet och behandlingsmanualen FVB är kvinnor som är över 18 år och som är eller har tidigare i livet utsatts för våld i nära relationer samt har erhållit någon typ av beroendeproblematik. Med våld menar vi: fysiskt våld, psykiskt våld, emotionellt våld, hedersrelaterat våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld, materiellt våld, försummelse, tortyr, latent våld, vanvård och sexuell exploatering. Med nära relationer menar vi här att två eller fler parter har en närstående relation till varandra. Detta kan innefatta relation mellan förälder och barn, släktingar, partner/partners, vänner, kollegor, chefer, lärare och andra individer som har en närstående relation med varandra. Med beroendeproblematik menar vi här att en individ använder alkohol, narkotika eller tabletter under en tid över sex månader och som på något sätt självmedicinerar med någon typ av substans för att 1) reducera ångest och traumasymtom 2) sömnsvårigheter 3) fysisk eller/och psykisk smärta 4) stress reducerande samt 5) substansen används i syfte att dämpa/öka en oönskad/önskad känsla/upplevelse där individen inte förmår att uppnå resultatet med andra verktyg som inte innefattar substanser som är beroendeframkallande.

Missbruksvården beräknas att kosta samhället cirka 150 miljarder kronor per år (Sveriges radio). Vidare beräknas mäns våld mot kvinnor kosta 30,6 miljarder kronor per år (NCK). Totala kostnaden för den offentliga sektorn är cirka 181 miljarder kronor per år som finansieras av landets skatteintäkter.

Insatserna som finns på marknaden idag för kvinnor i beroendeproblematik är bristfälliga och grundar sig inte i evidensbaserad forskning vilket föranleder till att majoriteten är aktuella inom socialtjänsten i flera år utan att ta sig vidare. Det betyder även att en större andel av de 181 miljarder som samhället bekostar vardera år slängs bort utan att genera ett resultat vilket i sin tur motverkar att samhället sparar på de investerade insatserna.

Fri från Våld och Beroende

Fri från våld och beroende (FVB) är vår innovativa evidensbaserade behandlingsmanual som interagerar evidensbaserade behandlingsmetoder riktat mot beroendeproblematik, trauma och våldsutsatthet. Under sex månaders placering kommer kvinnorna genomgå behandling utifrån FVB och målgruppen tillhandahålls 32 timmar behandling i veckan. Behandlingsmetoden är innovativ och en liknande metod finns inte i landet idag. Initialt grundar sig manualen i KBT, RBP, MI, empowerment, psykoedukation och KASAM. Visionen är att vår behandlingsmanual ska konkurrera ut dagens behandlingsmanual 12 stegs metoden, då det inte finns någon evidensbaserad forskning som påvisar effekt av metoden. Sveriges missbruksvård har inte genomgått några avsevärda förändringar inom området sedan 1970-talet vilket är ett levande bevis hur målgruppen exkluderas och osynliggörs av Sverige i helhet. Det är dags att denna målgrupp tillgodoses levnadsvillkor av god kvalité och får möjligheten till att leva ett liv fritt från våld och beroende.

Våldsutsatta kvinnor i beroendeproblematik osynliggörs och det övergripande antagandet bland politiker, civilsamhället, sjukvården, polismyndigheten och socialtjänsten är att man anser att kvinnorna får skylla sig själv om de utsätts för våld på grund av att de befinner sig i beroendeproblematik. Det finns även en ovilja bland myndigheter att tillgodose målgruppens uttryckta behov och en regel är att de flesta kvinnor är aktuella inom socialtjänsten i flera års tid utan framsteg. Missbruksvården kostar idag skattebetalarna 150 miljarder per år exklusive kostnaderna för tablettmissbruk som är ett socialt problem som har ökat de senaste åren i landet. Statskassan investerar med andra ord i icke evidensbaserade verksamheter som inte resulterar i nykterhet varpå skattepengarna bokstavligt talat kastas bort