Trygga barn familjehemsverkamhet

Jag har varit placerad i många verksamheter under min uppväxt. Trygga Barn har varit det bästa hittills. Jag har aldrig känt att vuxna engagerar sig så mycket i mig som de har gjort!

- Tidigare placerad ungdom

Varför ska ni välja TRYGGA BARN familjehem?

Trygga Barn är en familjehemsvård olikt alla andra. Vi arbetar med traumamedveten omsorg (TMO) i alla våra placeringar. För oss är det viktigt att förstå varför barnet reagerar och agerar som hen gör utan att skuldbelägga barnet. Vi riktar in oss på barn utsatta för olika typer av våld i hemmet, allt från vanvård, fysiskt-, psykiskt-, emotionellt- och sexuellt våld. Vi är specialiserade inom narcissistiskt våld och barn som upplever overklighetskänslor. 

Barn som är utåtagerande försöker alltid förmedla något. De kan känna att de inte blir lyssnade på eller så agerar de med handlingar som de vet att andra kommer ta avstånd från - för att skydda sig själv från att skapa en nära relation med en vuxen som sedan kan leda till separation. Barns beteenden, tankar och känslor är en konsekvens av hemmiljön. Vi ser inte barn som något "problem", snarare självständiga individer som inte har fått rätt förutsättningar och är därför i behov av värme, kärlek och trygghet.

Vår målsättning är att det inte sker sammanbrott i våra placeringar. Alla våra familjehem arbetar inom välfärdssektorn på ett eller annat sätt. Våra familje- och jourhem är exempelvis socionomer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, barnrättsjurister och sjuksköterskor. Vårt mål är att skapa en trygg och stabil familj och erbjuda traumamedveten omsorg så barnet kan få utveckla en trygg anknytning. 

Jag har lärt mig så mycket av att samarbeta med Trygga Barn. Jag har lärt mig om barns reaktioner vid våldsutsatthet samt om olika traumadiagnoser vi aldrig fick lära oss om på högskolan. Vi har verkligen lyckats ge barnet rätt vård och stöd för en gynnsam utveckling. 

- Barnhandläggare Stockholms län

Alla våra familjehem genomgår utbildningar från TRYGGA BARN utbildningsmanual. Familjehemmen utbildas inom Barnkonventionen, traumadiagnoser, olika typer av våld, traumaresponser så som ätstörning, utåtagerande beteende, riskfyllt sex, självskadebeteende och beroendeproblematik. Vi har spetskompetens inom narcissistiskt våld, samtalsmetoder med fokus på våld och anknytningsbehandling. Vi har som mål att förhindra avbrott i placeringen.

För oss är det otroligt viktigt att barnets bästa säkerställs under hela placeringen. Därför har vi valt att alla familjehemsplacerade barn får ett barnombud. Ett barnombud säkerställer att barnkonventionen följs. Insatsen är förebyggande för att säkerställa att barnet inte far illa i familjehemmet, i kontakt med ursprungsfamiljen samt inom myndigheter. Barnombudet kan delta på nätverksmöten, ta emot klagomål från barnet samt samverka med olika aktörer.

Eftersom vår målgrupp är våldsutsatta så erbjuder vi naturligtvis skyddade familjehem för både vuxna och barn. De som arbetar med skyddsplaceringar är utbildade inom Response based practice, trauma, PATRIARK och FREDA samt Socialt Skyddsnäts egna kartläggning rörande våld i barndomen. Vi stöttar den våldsutsatta med det som kan uppkomma i eftervåldet.

Många barn som är utsatta för våld har inte fått utrymme att utforska sin identitet. Alla barn ska ha rätt till sin identitet och därför ska de tillgodoses möjlighet till en god identitetsutveckling. Hos oss ska barnen ges möjlighet att utforska sin sexuella läggning och könsidentitet! Vår journalföring sker sedan utifrån ett skyddsperspektiv så barnet inte riskerar att utsättas för fortsatt våld.

Kunskap och arbetslivserfarenhet är A och O i arbetet med våldsutsatta barn. Därför har vår verksamhetschef arbetat med våld i nära relationer på socialtjänsten och ansvarat över skyddsplaceringar, behandling av våldsutsatta samt våldsutövare. Vi vet vad socialtjänsten vill ha - och vi kommer uppfylla de krav som ställs på oss.

Vi vet att det kan vara stressigt inom barn och unga. För att säkerställa kvalitén för barnen så gör vi utredningarna utifrån BRA-fam, TRYGGA BARN utredningsmanual, Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, hembesök, referenstagning och registerutdrag! Klappat och klart för att erbjuda socialtjänsten bästa möjliga service.

Jag har läst många familjehemsutredningar under mina år på Socialtjänsten, men utredningen från Trygga Barn har varit den bästa jag någonsin har läst!

- Familjehemssekreterare från Södra Sverige

Är du socialtjänst och vill placera hos oss?

Vi har flera familjehem runt om i Sverige som är utbildad inom vår utbildningsmanual TRYGGA BARN. Våra familjehem är utbildade inom våld i nära relationer, traumaresponer, traumadiagnoser och samtal med traumatiserande barn. 

Vi journalför i Rätt Spår och ansvarig barnhandläggare erbjuds ett eget konto för att följa upp vår insats och säkerställa att vi tillgodoser barnet det vi har avtalats om!

Kontakta ansvarig verksamhetschef i formuläret nedan för placeringsförfrågan! Är du i behov av akut kontakt? Du kan ringa ansvarig verksamhetsansvarig Rebecca Lysholm på telefonnummer 076 001 19 84 alternativt rebecca.lysholm@vivant.se!

Insatser för vuxna våldsutsatta

Att lämna en våldsam relation innebär många påfrestningar. Oftast avsäger våldsutövaren sig ansvaret och den våldsutsatta har ett heltidsarbete framför sig. Vår kontaktperson kan ansvara över: kontakt med Kronofogden, sekretessmarkering, brottsofferstöd, brottsofferutredning, kontakt med familjerätten, stöd vid vårdnadstvister, etablera kontakt med traumaenheten, samverkan med BoU samt VINR på socialtjänsten. Insatsen skräddarsys utifrån den enskildes behov.

Narcissistiskt våld är det enda våldet som kan leda till en CPTSD diagnos för vuxna. Vi är den enda organisationen som är särskilt utbildade inom området. Vår kompetens används i arbetet med barn och vuxna. Vi har gedigen kunskap i att kartlägga en narcissist och förhindra att narcissisten manipulerar myndigheter och andra yrkesverksamma. 

Bor du i närheten av Uppsala kan vi erbjuda samtalsstöd utifrån våld i nära relationer. Vår metod utgår från KASAM, empowerment och response based practice. Vi arbetar med normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och den traumatiska bindningen. Vi erbjuder samtal till våldsutsatta i beroende också!

Verksamhetsbeskrivning

Trygga barn familjehem är en verksamhet som bedrivs i regi av Vivant Omsorg AB, som under tio års tid  tillhandahållit sociala insatser till kommunerna inom assistans och familjehem. Vill du besöka Vivants hemsida kan du göra det HÄR

Nu har vi fått möjligheten att tillsammans med Vivant Omsorg AB starta TRYGGA BARN - ett familjehem för de barn som har utsatts för någon typ av våld i hemmet. I vår verksamhet tilldelas alla barn en kontaktperson/barnombudsman som fokuserar på att barnets behov, delaktighet och skydd tillgodoses under hela placeringen. Om barnet befinner sig i mellersta Sverige kommer barnet få traumabehandling och samtalsstöd utifrån sina behov.

Vi tror på kvalité för de barn som placeras hos oss. Vi har kartlagt den forskning som finns inom familjehemsområdet och är medvetna om vilka risker som det kan innebära för barn som placeras utifrån hemmet. Utifrån det har vi utformat TRYGGA BARN utbildningsmanual. Våra familjehem får genomgå certifierade utbildningar där de får kunskap om: olika typer av våld, narcissistiskt våld, traumadiagnoser, barnkonventionen och andra relevanta lagar som rör barn som far illa, olika former av samtalsmetoder och mycket mer! Familjehemmet ska få månadsvis handledning och arbeta med anknytningsbehandling med fokus på att barnet ska skapa trygga och långvariga relationer.

Vi arbetar med BBIC, MI, signs of saftey, KBT, DBT, anknytningsbehandling, RBP och mycket mycket mer!

Är du socialtjänst och vill placera ett barn i våra familjehem eller vill ansöka om att bli familjehem hos oss? Tveka inte att höra av dig i formuläret nedan!

Vivant Omsorg AB

Vaksalagatan 6, 753 20 Uppsala

076 001 19 84/Växel 010- 33 33 616

@socialtskyddsnat