Trygga Barn familjehemsverksamhet

Trygga barn familjehem är en verksamhet som bedrivs i samarbete av Vivant Omsorg AB, som under tio års tid tillhandahållit sociala insatser till kommunerna inom assistans och familjehem. Vill du besöka Vivants hemsida kan du göra det HÄR

Trygga Barn familjehem är för de barn som har utsatts för någon typ av våld i hemmet. I vår verksamhet tilldelas alla barn ett barnombud som fokuserar på att barnets behov, delaktighet och skydd tillgodoses under hela placeringen. Barnombudets uppgift är att träffa barnet minst en gång i månaden och göra en valfri aktivitet. Barnombudet har sekretess mot familjehemmet för att säkerställa kvalitén i familjehemsvården.

Vi har startat verksamheten på evidensbaserad forskning. Vi har gjort både kvalitativa och kvantitativa intervjuer med vuxna barn som har utsatts för våld från sina föräldrar och som har varit aktuella inom socialtjänsten. Våra intervjupersoner har fått berätta för oss hur de upplevde familjehemsvården, vad som fungerade och vad som kunde förbättras för att vara måna om barnets delaktighet i verksamheten. Utöver våra intervjustudier har vi genomför litteraturstudier. Vi är medvetna om vilka risker som det kan innebära för barn som placeras utifrån hemmet. 

Utifrån våra studier har vi utformat Trygga Barn utbildningsmanual. Våra familjehem får genomgå certifierade utbildningar där de får kunskap om olika typer av våld, narcissistiskt våld, traumadiagnoser, barnkonventionen och andra relevanta lagar som rör barn som far illa, olika former av samtalsmetoder och mycket mer! Familjehemmet ska få månadsvis handledning och arbeta med traumamedveten omsorg med fokus på att barnet ska skapa trygga och långvariga relationer.

Vi arbetar med BBIC, MI, signs of saftey, KBT, DBT, anknytningsbehandling, RBP och mycket mycket mer!

Vi har direktupphandling med Upplands-Bro kommun, Sollentuna kommun, Sollefteå kommun, Sigtuna kommun, Göteborgs stad, Stockholms stad, Gävle kommun, Umeå kommun, Borås stad, Malung-Sälen, Botkyrka kommun och Leksand kommun. Eftersom vi är den enda familjehemsverksamheten som erbjuder barnombud så kan kommunerna ingå ramavtal och direktupphandling trots ramavtal med andra verksamheter! Om ni är intresserade av att höra mer om vår verksamhet eller ingå i våra ramavtal kan ni höra av er till vår chefsjurist Charles Pello-Esso.

charles@vivant.se samt 076 001 19 82.


Varför ska ni välja TRYGGA BARN familjehem?

Trygga Barn är en familjehemsvård olikt alla andra. Vi är den enda organisationen i hela Sverige där alla barn oavsett ålder tilldelas ett barnombud vid placering. Vi arbetar med traumamedveten omsorg (TMO) i alla våra placeringar. För oss är det viktigt att förstå varför barnet reagerar och agerar som hen gör utan att skuldbelägga barnet. Vi riktar in oss på barn utsatta för olika typer av våld i hemmet, allt från vanvård, fysiskt-, psykiskt-, emotionellt- och sexuellt våld. Vi är specialiserade inom narcissistiskt våld och barn som upplever overklighetskänslor.

Barn som är utåtagerande försöker alltid förmedla något. De kan känna att de inte blir lyssnade på eller så agerar de med handlingar som de vet att andra kommer ta avstånd från - för att skydda sig själv från att skapa en nära relation med en vuxen som sedan kan leda till separation. Barns beteenden, tankar och känslor är en konsekvens av hemmiljön. Vi ser inte barn som något "problem", snarare självständiga individer som inte har fått rätt förutsättningar och är därför i behov av värme, kärlek och trygghet.

Vår målsättning är att det inte sker sammanbrott i våra placeringar. Alla våra familjehem arbetar inom välfärdssektorn på ett eller annat sätt. Våra familje- och jourhem är exempelvis socionomer, behandlingspedagoger, lärare, specialpedagoger, barnrättsjurister och sjuksköterskor. Vårt mål är att skapa en trygg och stabil familj och erbjuda traumamedveten omsorg så barnet kan få utveckla en trygg anknytning. 

Jag har lärt mig så mycket av att samarbeta med Trygga Barn. Jag har lärt mig om barns reaktioner vid våldsutsatthet samt om olika traumadiagnoser vi aldrig fick lära oss om på högskolan. Vi har verkligen lyckats ge barnet rätt vård och stöd för en gynnsam utveckling. 

- Barnhandläggare Stockholms län

För oss är det otroligt viktigt att barnets bästa säkerställs under hela placeringen. Därför har vi valt att alla familjehemsplacerade barn får ett barnombud. Ett barnombud säkerställer att barnkonventionen följs. Insatsen är förebyggande för att säkerställa att barnet inte far illa i familjehemmet, i kontakt med ursprungsfamiljen samt inom myndigheter. Barnombudet kan delta på nätverksmöten, ta emot klagomål från barnet samt samverka med olika aktörer.

Kunskap och arbetslivserfarenhet är A och O i arbetet med våldsutsatta barn. Därför har vår verksamhetschef arbetat med våld i nära relationer på socialtjänsten och ansvarat över skyddsplaceringar, behandling av våldsutsatta samt våldsutövare. Vi vet vad socialtjänsten vill ha - och vi kommer uppfylla de krav som ställs på oss.

Eftersom vår målgrupp är våldsutsatta så erbjuder vi naturligtvis skyddade familjehem för både vuxna och barn. De som arbetar med skyddsplaceringar är utbildade inom Response based practice, trauma, PATRIARK och FREDA samt Socialt Skyddsnäts egna kartläggning rörande våld i barndomen. Vi stöttar den våldsutsatta med det som kan uppkomma i eftervåldet.

Många barn som är utsatta för våld har inte fått utrymme att utforska sin identitet. Alla barn ska ha rätt till sin identitet och därför ska de tillgodoses möjlighet till en god identitetsutveckling. Hos oss ska barnen ges möjlighet att utforska sin sexuella läggning och könsidentitet! Vår journalföring sker sedan utifrån ett skyddsperspektiv så barnet inte riskerar att utsättas för fortsatt våld.

Alla våra familjehem genomgår utbildningar från Trygga Barns utbildningsmanual. Familjehemmen utbildas inom Barnkonventionen, traumadiagnoser, olika typer av våld, traumaresponser så som ätstörning, utåtagerande beteende, riskfyllt sex, självskadebeteende och beroendeproblematik. Vi har spetskompetens inom narcissistiskt våld, samtalsmetoder med fokus på våld och anknytningsbehandling. Vi har som mål att förhindra avbrott i placeringen.

Vi vet att det kan vara stressigt inom barn och unga. För att säkerställa kvalitén för barnen så gör vi utredningarna utifrån BRA-fam, TRYGGA BARN utredningsmanual, Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, hembesök, referenstagning och registerutdrag! Klappat och klart för att erbjuda socialtjänsten bästa möjliga service.

Jag har läst många familjehemsutredningar under mina år på Socialtjänsten, men utredningen från Trygga Barn har varit den bästa jag någonsin har läst!

- Familjehemssekreterare från Södra Sverige

Är du socialtjänst och vill placera hos oss?

Vi har flera familjehem runt om i Sverige som är utbildad inom vår utbildningsmanual Trygga Barn. Våra familjehem är utbildade inom våld i nära relationer, traumaresponer, traumadiagnoser och samtal med traumatiserande barn. 

Vi journalför i Rätt Spår där våra familjer har en egen akt som de kan journalföra i varpå vi har kontinuitet i vår sociala dokumentation samt vi uppfyller de krav som finns i Offentlighets  och sekretesslagen (2009:400).

Kontakta ansvarig verksamhetschef i formuläret nedan för placeringsförfrågan! Är du i behov av akut kontakt? Du kan ringa ansvarig verksamhetsansvarig Rebecca Lysholm på telefonnummer 076 001 19 84 alternativt rebecca.lysholm@vivant.se!