Trygga Barns jourverksamhet

I Stockholms län så finns vår jourhemsverksamhet. Det är Erika och Rebecca som bedriver verksamheten och tar emot barn från 0-21 år i verksamheten med olika typer av problematik. Idén med en jourhemsverksamhet är att skapa en stabil vårdkedja. Vi tar emot akuta placeringar som förstärkt jourhem. Rebecca är utbildad socionom med master i våld i nära relationer, anknytningspsykologi, barn och unga samt evidensbaserat arbete. Erika är utbildad behandlingspedagog med inriktning på motiverande samtal och missbruksbehandling. Vi kan ta emot tre enskilda placeringar samt ett spädbarn alternativt syskonpar. Vi tar emot placeringar från hela Sverige och syftet med verksamheten är följande:


  • Vi tar emot jourhemsplaceringar som sedan ska slussas vidare till våra familjehem. Då får vi möjlighet att göra utslussningen mjuk och successivt så barnet hinner lära känna sitt nya familjehem.
  • Vi tar emot, behandlar och kartlägger barn med komplex problematik, så som sexuellt utåtagerande beteende, missbruk, utåtagerande beteende och självskadebeteende. Vår gedigna kompetens kan erbjuda barnet en vårdande miljö och verksamhetsformen skapar bättre livskvalité för barnet jämfört med SiS och HVB.
  • Om det sker sammanbrott i våra familjer kan barnet jourhemsplaceras hos oss. Då känner barnet redan oss vilket förhindrar att barnet omplaceras till en främmande familj.
  • Vi tar emot barn med beteendeproblematik som ska arbetas hem igen till vårdnadshavarna där vi samverkar med föräldrarna och ger dem stöd i sin föräldraförmåga.