Publikationer

Hur påverkas ungdomar i Sverige av rasprofilering? : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av rasprofilering.

Examensarbete i socialt arbete

"The purpose of this essay is to study how perceived racial profiling have affected young people beteween the ages of 12 and 18 years, concerning mental health and trust in the police. The purpose is furthermore to study what kind of support those young people wished from social workers. Through qualitative semi-structured interviews we collected narratives about perceived racial profiling by the police in Sweden. The results show that racial profiling had several negative consequenses such as nigthmares, anger, memory loss, feelings of guilt and shame. Further, the results also show that trust in the police was very low among those who experienced racial profiling. In this regard social workers have an important role to fill, the respondents wished to receive support and counseling from culturally sensitive and empathetic social workers with knowlegde of racial profiling as an existing fenomena in Sweden."

En undersökning om kvinnor och barn med funktionsvariationer och deras utsatthet gällande fysiskt och psykiskt våld. - Ur socialarbetares perspektiv

"Syftet med denna rapport är att beskriva socialarbetares perspektiv på det fysiska och psykiska våld som kvinnor och barn med funktionsvariationer utsätts för. Frågeställningarna som rapporten använder sig av är; hur det fysiska och psykiska våldet uppfattas, orsakerna till våldet samt svårigheter vid utredningar, detta ur socialarbetares perspektiv. Metoden som användes för att få fram resultatet var kvalitativa intervjuer av fyra socialarbetare som arbetar inom olika områden inom det sociala arbetet. En arbetar på barnenheten, en på familjeenheten, en är LSS-handläggare och en arbetar på en skola med barn som har funktionsvariationer. Resultaten av studien visade att det fysiska och psykiska mot kvinnor och barn med funktionsvariationer utmärks bland annat av hot, omsorgssvikt och sexuella övergrepp. Orsakerna till våldet enligt intervjupersonerna är främst brist på kunskap, att personer med funktionsvariationer är lätta offer samt att de står i en beroendeställning till förövaren. Svårigheterna i utredningarna är enligt intervjupersonerna främst kommunikationssvårigheter och okunskap bland socionomer. Det finns flertal faktorer enligt socialarbetare som påverkar problematiken gällande barn och kvinnor med funktionsvariationer som utsätts för våld, dels under själva våldsutövningen men också under utredningens gång hos socialtjänsten."

De osynliga barnen: En litteraturstudie över risker och hinder för barn i höginkomsttagande familjer

"Denna litteraturstudie är en kunskapsöversikt av den forskning som finns om risker och hinder för barn som tillhör resursstarka familjer och vilka konsekvenser materiella och sociala resurser kan skapa inom barnavården. Diskursen inom barnavården är att klienterna oftast är låginkomsttagare vilket leder till att barn och ungdomar inom höginkomsttagande familjer osynliggörs. Barn och ungdomar som tillhör höginkomsttagande familjer löper dock högre risk för depression, ensamhetskänslor och substansbruk. Vanvård och försummelse av denna grupp ter sig dock vara svårare att uppmärksamma inom socialtjänsten vilket kan leda till att de faller mellan stolarna."

I hederns namn: En litteraturstudie om hedersrelaterat våld

"Denna litteraturöversikt är en sammanställning av forskning som finns inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld skiljer sig från våld i nära relationer i den bemärkning att hedersvåld upprätthålls kollektivt av släkten, förövarna är fler och både män och kvinnor utövar våldet. Våldet legitimeras även inom släkten eftersom hedern inom en grupp anses vara viktigare än enskildas önskemål och behov. Hedersförtryck drabbar främst unga flickor och det är även de som löper högst risk för hedersmord. Flickorna riskerar även att utveckla självskadebeteende, självmordstankar, ångest, depression, posttraumatisk stress och isolering. Hedersförtryck är ett komplext fenomen där den våldsutsatta riskerar att bli mördad om hon bryter mot familjens normer. Hedersförtryck är relativt nytt inom det sociala arbetet i Sverige vilket i sin tur riskerar kunskapsbrist bland de socialarbetare som möter hedersrelaterat våld i sitt arbete."