Bli familjehem hos oss!

Vi är inte som alla andra familjehemsverksamheter - vi har ett innovativt värde som andra verksamheter inte erbjuder.

Hos oss på Trygga barn erbjuds samtliga familje- och jorurhem kontinuerliga utbildningar utifrån vår utbildningsmanual Trygga Barn. Här får du ett diplom när du har genomgått utbildningen. Samtliga utbildningar är baserade på evidensbaserad forskning genom litteraturstudier från socionomprogrammet.

Rebecca Lysholm, verksamhetschef för Trygga Barn samt organisationschef för sociala insatser hos Vivant Omsorg AB, ansvarar över verksamhetens arbete. Rebecca har en socionomexamen vid Stockholms Universitet samt masterutbildningar inom våld i nära relationer, evidensbaserat arbete, barn och unga samt psykosocialt arbete. Vidare har Rebecca studerat 30 hp Genusvetenskap på Stockholms Universitet samt tre års ekonomi juridik på gymnasiet. 

Rebecca brinner för barnets bästa och har som mål att samtliga familjehem och anställda ska arbeta i enlighet med barnkonventionen. Våra familjehem får den kompetensutvecklingen som de behöver för att kunna vara trygga i sitt uppdrag. De ska ha rätt kompetens för uppdraget där familjehemmet, kan kartlägga barnets anknytning, traumaresponser och beteenden för att skapa trygghet och stabilitet till barnet och motverka sammanbrott. Alla barn har rätt till en trygg och stabil uppväxt, skapa trygga relationsmönster och få tillgång till en gynnsam utveckling och ett hälsosamt vuxenliv. 

Certifierade utbildningar

Alla familjehem erbjuds kontinuerligt certifierade utbildningar utifrån vår utbildningsmanual Trygga Barn. I utbildningarna får ni lära er om olika typer av våld, våldsutsattas barns traumareaktioner, traumadiagnoser, barnkonventionen samt hot- riskbedömningar. Vid avslutad utbildning skickas det hem ett diplim som intygar er certifiering!

Kontinuerlig handledning

Det är många familjehemskonsulenter som marknadsför sig att de har vissa insatser för jour- och familjehemmen men som aldrig erbjuds. För att ha kvalité i sin roll som familjehem behöver ni kontinuerlig handledning. Vi vill att ni ska känna att ni kan härbärgera ert uppdrag och behålla er fysiska och psykiska hälsa.

Samma handledare dygnet runt

Kontinuitet och stabilitet är A och O i familjehemsuppdraget. Därför ska ni ha en och samma handledare oavsett tid på dygnet. Detta är för att vi ska säkerställa att ni får rätt handledning och att ni känner er trygga i att samtala om funderingar i uppdraget.

Barnombud

Alla barn som placeras hos oss tilldelas automatiskt ett barnombud. Ett barnombud är en trygg vuxen med relevant kunskap inom barnkonventionen, LVU och socialtjänstlagen. Barombudet finns till för barnet och kan hjälpa barnet att framföra sina behov till familjehemmet och socialtjänsten. Barnombudet kan även stötta socialtjänsten vid ärenden hos förvaltningsrätten rörande vård, umgänge och boende om det är i enlighet med barnkonventionen.

Dokumentation

Hos oss tilldelas alla jour- och familjehem samt barnen en egen användare i vårt dokumentationssystem Rätt Spår. Familjehemmet kommer kunna dokumentera relevanta uppgifter under insatsens gång för att säkerställa att viktiga uppgifter inte missas. Barnet kommer kunna dokumentera egna samtal med vuxna, synpunkter samt känslor. Detta är för att barnet ska ha möjlighet att vara delaktig under hela placeringen.

Avlastning

Ett familjehemsuppdrag är i vissa fall påfrestande. Ibland behöver du ta en paus från uppdraget för att återhämta dig så du kan utföra ditt uppdrag av bästa kvalité. Därför har vi en kontaktperson. Kontaktpersonen kan avlasta er vid olika ärenden som behöver göras men också vid kvällar/helger om ni behöver en paus. Denna insats erbjuder vi för att förhindra avbrott i placeringen!

Vill du ansöka om familje- och jourhemsuppdrag från oss? Skicka ett meddelande så återkommer vi så fort vi kan!