Socialt skyddsnät i Sverige AB

Socialt skyddsnät i Sverige AB är ett bolag som ska förmedla insatser till invånare i Sverige av samhällsnyttig karaktär. Grundidén för bolaget är att utveckla och erbjuda insatser som fungerar som ett extra socialt skyddsnät utöver de sociala insatser som redan finns inom svensk välfärdsstat. Bolagets huvudfokus är att erbjuda insatser som det råder brist av inom landet och motverka att målgrupper faller mellan stolarna. Sverige har ett välfungerande socialt skyddsnät för de flesta klientgrupper landet över, dock råder det missförhållanden för vissa socialt utsatta grupper och som inte erhåller goda levnadsförhållanden. Socialt skyddsnät i Sverige AB arbetar aktivt genom samhällsanalys att kartlägga efterfrågan av samhällsnyttiga insatser och sedan utveckla ett utbud som möter rådande efterfråga inom socialt arbete. Bolaget genomsyras av både ideell anda för samhällsförändring men även inkludera vikten av akademisk kompetens i arbetet med klienter.

Trots en väl utvecklad välfärdsstat erfars brister på insatser till vissa målgrupper inom socialt arbete. Dessa målgrupper faller mellan stolarna och erbjuds inte goda levnadsvillkor, vilket i värsta fall kan resultera i dödsfall. Vi vill därför vara ett unikt bolag på marknaden där vi betraktar både kommuner och enskilda klienter som våra kunder, där vi anpassar utbud till efterfråga.

Allt mer skapas sociala verksamheter runt om i landet som är privatägda. Det finns skilda åsikter kring detta men vi kan tyvärr se ett ökat problem inom den privatägda sektorn där allt fler verksamheter öppnas där endast målet är bolagets vinst och där klienter inte erhåller en meningsfull vistelse i verksamheten. Socialt skyddsnät i Sverige AB sätter sig starkt emot denna typ av trend som vi ser i Sverige. Vi ser inte det som ett problem att företag går med vinst, eftersom det är en förutsättning för att fortsätta bedriva verksamheter. Dock motsätter vi att vinstintresset i samhällsnyttiga bolag är primärt, där klientens behov och välmående blir sekundärt. Socialt skyddsnät i Sverige AB försäkrar att det primära målet för företaget är målgruppen. Minst 50 % av vinsten återinvesteras i bolaget, för att säkerställa trygghet för de klientgrupper som blir aktuella inom företaget och skapa möjlighet för expandering och ta an nya projekt som matchar vår vision.

Socialt skyddsnät i Sverige AB utgår från Socialtjänstlagen och socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer i samtliga verksamheter. Bolaget ska även vara uppdaterad kring aktuell lagstiftning, evidensbaserad forskning samt nuvarande sociala problem i landet. Vår vision är att vara sociala myndigheternas förlängda arm, vilket ställer krav på oss som bolag. Vi anställer enbart personal med relevant utbildning och kompetens för att säkerställa att klienterna erhåller insatser av god kvalité. Vi önskar även att arbeta på uppdrag av kommun och region och skapa insatser som behövs i landet samt organisera civilsamhället genom delaktighet och kompetensutveckling.

Vårt bolags värdegrund är att erbjuda insatser av god kvalité där ekonomi inte ska vara avgörande för människors liv. Det är företagets ansvar att säkerställa att klienternas behov blir tillgodosedda genom budgetering, planering och organisering. I kommande avsnitt kommer vi motivera mer utförligt varför vi har valt att starta ett aktiebolag istället för en ideell förening, men som helhet handlar det om att stärka kvalitén på insatserna, speciellt sådana insatser som erbjuder behandling. Som nämnts tidigare kommer minst 50 % av bolagets vinster återinvesteras. Detta är för att vår vision är att bolaget ska i den mån det går att vara oberoende av ekonomiska bidrag så att andra organisationer och verksamheter kan startas för att stärka det sociala skyddsnät i landet. Till en början kommer dock vårt bolag vara beroende av ekonomiska bidrag från aktörer som vill skapa förutsättningar till ett välfärdssamhälle för  alla. 

Träffa teamet

Rebecca Lysholm


Grundare för Socialt Skyddsnät i Sverige AB. Kompetens: Socionom, genusvetare, entreprenör, debattör, podcaster. 

Inriktning: Våld i nära relationer, barns rättigheter, psykisk ohälsa, beroendeproblematik, ledarskap.

Alida Sterner


Ekonomiansvarig för Socialt Skyddsnät i Sverige AB.

Kompetens: Ekonomi, offentlig upphandling, inköp och administration.

Erika Fernandez

Vice VD för Socialt Skyddsnät i Sverige AB, behandlingspedagog och podcaster.

Inriktning: Våld i nära relationer, kvinnor i hemlöshet, beroendeproblematik, samsjuklighet och psykisk ohälsa.